ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie określa:

1)

wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2)

poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 2.


Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1)

lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

2)

lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który rozpoczął specjalizację zgodnie z programem specjalizacji.

§ 3.


1 Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka nad świadczeniobiorcami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Opieka ta ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.
2. Świadczenia gwarantowane przysługują świadczeniobiorcom chorującym na jednostki chorobowe, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno–terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

§ 4.


Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:

1)

stacjonarnych – w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;

2)

domowych – w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;

3)

ambulatoryjnych – w poradni medycyny paliatywnej.

§ 5.


Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach stacjonarnych obejmują:

1)

świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy;

2)

świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki;

3)

leczenie farmakologiczne;

4)

leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna);

5)

leczenie innych objawów somatycznych;

6)

opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;

7)

rehabilitację;

8 )

zapobieganie powikłaniom;

9)

badania zlecone przez lekarza zatrudnionego w hospicjum stacjonarnym lub oddziale medycyny paliatywnej;

10)

zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania świadczenia gwarantowanego, w hospicjum stacjonarnym lub w oddziale medycyny paliatywnej;

11)

opiekę wyręczającą obejmującą przyjmowanie świadczeniobiorców do hospicjum stacjonarnego lub oddziału medycyny paliatywnej na okres nie dłuższy niż 10 dni.

§ 6.


Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia, o których mowa w § 5 pkt 1–7, oraz bezpłatne wypożyczanie przez hospicja domowe wyrobów medycznych i środków pomocniczych wymienionych w pkt 2 części II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 7.


1. Świadczenia gwarantowane realizowane w warunkach ambulatoryjnych w poradni medycyny paliatywnej obejmują:

1)

porady lekarskie, porady lekarsko–pielęgniarskie w domu świadczeniobiorcy, porady psychologiczne;

2)

konsultacje lekarskie, w tym również świadczeniobiorcy, który nie został zakwalifikowany do hospicjum domowego;

3)

wsparcie rodziny świadczeniobiorcy.

2. Porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie lekarza specjalisty medycyny paliatywnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z medycyny paliatywnej obejmujące:

1)

badanie podmiotowe;

2)

badanie przedmiotowe;

3)

ordynacje leków, w tym leków przeciwbólowych;

4)

zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych;

5)

zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych;

6)

kierowanie do zakładów opieki zdrowotnej, w tym udzielających świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach stacjonarnych lub domowych;

7)

wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia świadczeniobiorcy;

8 )

poradę lub wizytę w domu świadczeniobiorcy.

§ 8.


1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:

1)

badania diagnostyczne;

2)

leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.

2. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1)

chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2)

chorób nowotworowych,

3)

chorób oczu,

4)

chorób przemiany materii,

5)

chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6)

chorób skóry i tkanki podskórnej,

7)

chorób układu krążenia,

8 )

chorób układu moczowo–płciowego,

9)

chorób układu nerwowego,

10)

chorób układu oddechowego,

11)

chorób układu ruchu,

12)

chorób układu trawiennego,

13)

chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14)

chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15)

urazów i zatruć,

16)

wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Świadczenia gwarantowane nie przysługują świadczeniobiorcom przebywającym w hospicjum domowym, w przypadku gdy korzystają oni ze świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielanych w warunkach domowych.

§ 9.


Warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych są:

1)

przedstawienie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

2)

wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, nierokującej nadziei na wyleczenie.

§ 10.


Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 11.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157,Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.


Treść rozporządzenia pobrano ze strony internetowej Ministerstwa Zdrowia. Weszło ono w życie z dniem 31 sierpnia 2009r.

Wcześniejszy projekt rozporządzenia wraz ze zgłoszonymi uwagami można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.