Porządek obrad na VII Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniu 15 kwietnia 2016 roku

1.   Otwarcie obrad

2.   Wybór Przewodniczącego Zjazdu

3.   Wybór Sekretarza Zjazdu

4.   Sprawdzenie listy obecności delegatów

5.   Przyjęcie porządku obrad

6.   Wybór Komisji skrutacyjnej

7.   Wybór Komisji uchwał i wniosków

8.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady OFPOP za 2015 rok.

9.   Odwołanie Przewodniczącego i Członków Rady

10. Wybór Przewodniczącego Rady OFPOP

11. Wybór Członków Rady OFPOP

12. Dyskusja, określenie planów działania i zadań na 2016 rok.

13. Rozpatrzenie projektów wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów

14. Wolne wnioski

15.  Zakończenie obrad

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński