Porządek obrad na VII Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniu 15 września 2017 roku

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu
3. Wybór Sekretarza Zjazdu
4. Sprawdzenie listy obecności delegatów
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Wybór Komisji skrutacyjnej
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności rady OFPOP za 2016/17 rok
9. Odwołanie Przewodniczącego i Członków Rady
10. Wybór Przewodniczącego Rady OFPOP
11. Wybór Członków Rady OFPOP
12. Dyskusja, określenie planów działania i zadań na 2017/18 rok.
13. Rozpatrzenie projektów wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów
14. Wolne wnioski
15. Zakończenie obrad

W imieniu Rady Forum

O. dr Filip Buczyński