Statut

Statut
Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Niniejszy Statut określa cele, strukturę i kompetencje Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, tryb powoływania jej członków, ich prawa i obowiązki oraz zasady działania.

§2.
Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, jest Federacją skupiającą hospicja dla dzieci działające na terenie Rzeczypospolitej.

§3
Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, zwane w dalszej części dokumentu Forum, może posługiwać się nazwą skróconą „OFPOP” oraz wyróżniającym go znakiem graficznym.

§4.
1. Siedzibą Forum jest miasto Lublin.
2. Forum działa na terenie Rzeczypospolitej oraz poza jej granicami.
3. Forum reprezentuje zrzeszonych w nim członków. Członkami Forum są hospicja dla dzieci działające na terenie Rzeczypospolitej, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym dokumencie.
4. Forum może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.
5. Forum utworzone jest na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i zasady działania

§5
Celem działania Forum jest reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie hospicjów dla dzieci działających na terenie Rzeczypospolitej. Cele szczegółowe obejmują:

1. przyjęcie oraz wdrożenie do polskiego systemu prawnego, jednolitych standardów opieki paliatywnej nad dziećmi, obowiązujących hospicja zrzeszone w Forum,
2. prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi,
3. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi,
4. zgłaszanie, właściwym władzom państwowym, propozycji zmian aktów prawnych w zakresie opieki paliatywnej nad dziećmi,
5. reprezentowanie członków we wspólnych sprawach na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
6. reprezentowanie hospicjów zrzeszonych w Forum, przed władzami państwowymi na szczeblu krajowym i regionalnym,
7. reprezentowanie hospicjów zrzeszonych w Forum, przed organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze działalności,
8. reprezentowanie hospicjów zrzeszonych w Forum, przed organizacjami międzynarodowymi, w tym Unią Europejską,
9. lobbowanie, przed właściwymi organami oraz instytucjami państwowymi, na rzecz wprowadzenia wypracowanych stanowisk i dokumentów przyjętych przez Forum,
10. dążenie do zmiany zasad (urealnienia kosztów) w zakresie finansowania opieki paliatywnej nad dziećmi w Rzeczypospolitej,
11. tworzenie warunków do wzmacniania istniejących hospicjów dla dzieci, powstawania nowych oraz ich rozwoju,
12. organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach naukowych i szkoleniowych w kraju i za granicą,
13. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw, mających na celu rozwój opieki paliatywnej nad dziećmi w Rzeczypospolitej,
14. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej, dotyczącej problematyki Forum i jego członków,
15. w sprawach spornych Forum stanowi Radę Doradczą dla swoich członków .

Rozdział III
Sposób i zakres reprezentacji.

§6

1. Najwyższym organem OFPOP jest Krajowy Zjazd. Do zadań i kompetencji Krajowego zjazdu należy:
a) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Rady OFPOP,
b) kształtowanie kierunków działalności OFPOP,
c) określanie planów działania oraz zadań dla Rady OFPOP.
2. Delegatami na Krajowy Zjazd są uprawnieni przedstawiciele Członków OFPOP.
3. Każdy Członek OFPOP, niezależnie od liczby delegatów reprezentujących danego członka, posiada jeden głos na Krajowym Zjeździe.

§7
1. Rada Forum, w terminie 14 dni przed podjęciem decyzji wynikającej z realizacji zadań określonych w §5, jest zobowiązana do powiadomienia wszystkich członków Forum o zamiarze podjęcia określonej decyzji.
2. Brak zgłoszenia zastrzeżeń ze strony członków Forum w terminie 7 dni od dnia dostarczenia powiadomienia o zamiarze podjęcia określonej decyzji, przyjmuje się jako akceptację i zgodę na określone działanie.
§8

1. Krajowy Zjazd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów.
2. Posiedzenia Krajowego Zjazdu zwołuje, przynajmniej raz w roku, Rada OFPOP.
3. Członkowie OFPOP mogą zwołać Krajowy Zjazd z własnej inicjatywy.
4. Zwołanie Krajowego Zjazdu przez Członków OFPOP z własnej inicjatywy wymaga deklaracji zwołania Krajowego Zjazdu przynajmniej ¾ Członków OFPOP.
5. Informacja o zwołanie Krajowego Zjazdu powinna być przekazana Członkom OFPOP co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.

§9
1. Rada kieruje działalnością OFPOP i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Rada OFPOP składa się z Przewodniczącego oraz od 3 do 6 członków
3. Przewodniczącego i Członków Rady powołuje i odwołuje Krajowy Zjazd OFPOP na dwuletnią kadencję.
4. Rada podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada może podejmować decyzję poza posiedzeniami w sposób określony w §10.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu OFPOP w zakresie zwykłego zarządu uprawniony jest Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Członek Rady na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu OFPOP w zakresie przekrajającym zwykły zarząd uprawniony jest Przewodniczący OFPOP oraz większość członków rady działających łącznie.

§10
1. Rada może podjąć uchwałę poza posiedzeniem w trybie pisemnego głosowania. W takim wypadku na piśmie zawierającym treść uchwały Członek Rady składa swój podpis, zaznaczając jednocześnie, czy przyjmuje uchwałę, czy też jest jej przeciwny. Pismo zawierające treść uchwały winien otrzymać każdy Członek Rady i powinno być ono wysłane do każdego Członka Rady z osobna. Pismo zawierające uchwałę może być przesłane do Członka Rady w taki sposób aby mógł zapoznać się z jego treścią. Głos powinien zostać oddany w terminie 7 dni licząc od skutecznego doręczenia pisma zawierającego uchwałę.
2. Rada może podjąć uchwałę poza posiedzeniem także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej lub podczas telekonferencji czy też wideokonferencji. Do podejmowania uchwały przy użyciu poczty elektronicznej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwały w trybie pisemnego głosowania, natomiast do podejmowania uchwał podczas telekonferencji lub wideokonferencji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące podejmowania uchwał na posiedzeniach Rady.
3. O podjęciu uchwały poza posiedzeniem rozstrzyga się, obliczając głosy według zasad określonych w §9 ust. 4. Uchwałę podjętą w trybie pisemnego głosowania uważa się za podjętą w dniu, w którym do siedziby OFPOP dotrze wymagana liczba pisemnych głosów opowiadających się za przyjęciem uchwały, chyba że co innego będzie wynikać z treści uchwały.
§11
Do zakresu uprawnień i obowiązków Rady należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami niniejszego Aktu do uprawnień Ogólnopolskiego Zjazdu, a także :
1. przyjmowanie i skreślanie członków OFPOP na podstawie przyjętych przez Radę kryteriów,
2. powoływanie, w miarę potrzeb, zespołów ekspertów w zakresie działalności OFPOP,
3. rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Rady przez Ogólnopolski Zjazd,
4. przestrzeganie i realizacja celów, zadań i programów OFPOP,
5. Rada co roku, zobowiązana jest przedłożyć Krajowemu Zjazdowi sprawozdanie z działalności OFPOP,
6. Do oceny podejmowanych przez OFPOP przedsięwzięć Rada może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań;
7. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością OFPOP, Rada może udzielać stosownych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.

Rozdział IV
Członkostwo w Forum

§12
1. Członkami Forum mogą być hospicja dla dzieci działające na terenie Rzeczypospolitej.
2. Warunkiem członkowstwa jest jego jednomyślna akceptacja przez Radę.
3. Członek Forum posiada jeden głos.

§13
W zakresie, o którym mowa w §5 Członkowie Forum mają prawo zgłaszać własne propozycje i rozwiązania, które następnie są przekazywane pod dyskusję i do realizacji przez Przedstawicieli Forum.

§14
1. Utrata członkostwa w Forum następuje poprzez:
a) wystąpienie z Forum z własnej inicjatywy;
b) jednomyślną decyzję o usunięciu podjętą przez Radę.

§15
1. Członkami wspierającymi Forum mogą zostać osoby fizyczne i osoby prawne popierające zadania statutowe organizacji zrzeszonych w Forum .
2. Członkowie wpierający i przedstawiciele członków wspierających mogą brać udział w pracach Forum na zasadach eksperta lub konsultanta.
3. Utrata członkostwa wspierającego następuje w wyniku wystąpienia
z Forum lub na podstawie decyzji Krajowego Zjazdu.

Rozdział V
Fundusze Forum

§16
1. Forum nie posiada własnych funduszy.
2. Wszelkie zadania realizowane przez Forum i wynikające z niniejszego Aktu Założycielskiego, są wykonywane przez członków Forum bezpłatnie, na zasadzie pracy społecznej.

Rozdział VI
Organy Forum

§14

Organami Forum są: Krajowy Zjazd, Przedstawiciele Forum

Krajowy Zjazd

§15

Kompetencje Krajowego Zjazdu zostaną ustanowione na I Krajowym Zjeździe hospicjów dla dzieci.

§16
1. W skład Krajowego Zjazdu wchodzą:
a) delegaci członków Forum – przez delegatów należy rozumieć osoby uprawnione do podejmowania wiążących decyzji w imieniu organizacji, którą reprezentują. Przy czym, każda organizacja posiada jeden głos.
b) delegaci członków wspierających – bez prawa głosu.

Rozdział VI
Likwidacja Forum

§17
1. Ogólnopolskie Forum Pediatryczne Opieki Paliatywnej ulega likwidacji
w przypadku:
a) Podjęcia decyzji o likwidacji Forum przez Krajowy Zjazd hospicjów dla dzieci większością głosów.
b) Podjęcia decyzji, większością głosów, o likwidacji Forum przez Członków Założycieli większością głosów