Pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

kwiecień 20th, 2012

rzecznikprawobywatelskich2

Pismo z Biura Rzecznika Praw Dziecka

kwiecień 11th, 2012

rzecznik_praw_dziecka

Pismo od Ministerstwa Zdrowia

marzec 26th, 2012

pismo_od_ministerstwa_zdrowia

List od Rzecznika Praw Obywatelskich

marzec 21st, 2012

odpowiedz_rzecznika

5 marca 2012 w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

marzec 7th, 2012

Podczas spotkania Rada OFPOP wypracowała oficjalne stanowisko w sprawie wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia, której zapisy (Art. 2 ust.1 p.8; Art. 16 ust. 1 oraz Art. 106 ust 3 p 1) w proponowanym aktualnie brzmieniu zagrażają przyszłemu istnieniu i funkcjonowaniu hospicjów dziecięcych w Polsce. Czytaj więcej…

Pismo do Prezydenta RP

marzec 7th, 2012

Jego Ekscelencja
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Bronisław Komorowski
Pałac Prezydencki
Krakowskie Przedmieście 46/48
00-047 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie,

Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, będące federacją 23. hospicjów domowych działających na terenie całego kraju, pragnie wyrazić swój żal i niepokój w związku z zagrożeniami, jakie stwarza dla działalności hospicjów, wejście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Zapisy prawne tej ustawy zawarte w Art. 2 ust 1 p.8; Art. 16 ust. 1 oraz Art.106 ust. 3 p.1 w proponowanym aktualnie brzmieniu zagrażają istnieniu i funkcjonowaniu hospicjów dziecięcych. Zapisy te wymagają nowelizacji, w terminie do 30 czerwca 2012 roku. Czytaj więcej…

Komunikat nr 1/2011

maj 2nd, 2011

Zgodnie z pkt. 2 § 8 Statutu OFPOP, Rada OFPOP zwołuję posiedzenie krajowego zjazdu na dzień 17 czerwca 2011 r. Zjazd rozpocznie się po zakończeniu pierwszego dnia konferencji naukowo- szkoleniowej “Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi”, która odbędzie się 17-18 czerwca 2011 r. w Łodzi.

Porządek obrad na IV Walne Zebranie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniu 17 czerwca 2011 r. w Łodzi (podczas konferencji „Kontrowersje i fakty w opiece paliatywnej nad dziećmi”):

1. Przywitanie

2. Wybór przewodniczącego Zebrania

3. Wybór Sekretarza Zebrania

5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6. Sprawdzenie listy obecności

7. Przyjęcie porządku obrad

8. Sprawozdanie z działalności Rady Forum

9. Dyskusja

10. Rozpatrzenie proponowanych Wniosków i Uchwał

11. Zakończenie Obrad

Przewodniczący Rady OFPOP

O. Filip Buczyński

Treść pisma OFPOP do Prezesa NFZ oraz dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ

wrzesień 27th, 2010

Ogólnopolskie Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej zwraca się z prośbą o uwzględnienie rzeczywistych kosztów domowej opieki paliatywnej nad dziećmi w negocjacjach z hospicjami świadczącymi taką posługę.

Po przeanalizowaniu średnich kosztów kontraktów na mijający 2010 rok okazało się, że kwota tzw. osobodnia wyniosła ok. 75 zł.  Natomiast po przeanalizowaniu średnich rzeczywistych kosztów tzw. osobodnia w 2010 roku, okazało się że jest to kwota ok. 125 zł. Okazuje się więc, że umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia pokrywają tylko 60% rzeczywistych wydatków jakie ponoszą hospicja opiekujące się dziećmi wymagającymi opieki paliatywnej w Polsce.

Przy kontynuowaniu tak niekorzystnych kontraktów na tak ważny rodzaj służby, nasze hospicja nie będą w stanie zatrudniać odpowiednich specjalistów, bo nie będzie nas na to stać. Konsekwencją tego staje się obniżenie jakości opieki. Przy nieodpowiedniej opiece będziemy świadkami nasilających się głosów, by zalegalizować w Polsce eutanazję.

Oczywiście każdy z tematów wymienionych powyżej wymagałby odrębnego uzupełnienia, lecz wiele życiowych historii potwierdza, że pacjent lub jego rodzina proszą o śmierć, bo zabrakło skutecznej, kompetentnej pomocy i opieki.

Z wyrazami szacunku
O. dr Filip Leszek Buczyński

 

Porządek obrad na III Walne Zebranie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

wrzesień 20th, 2010

Porządek obrad na III Walne Zebranie Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej w dniu 15 października 2010 r. w Gdańsku (podczas konferencji:  Chore Dziecko-chora rodzina):

Godz. 19.30.

1. Przywitanie

2. Wybór przewodniczącego Zebrania

3. Wybór Sekretarza Zebrania

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Wniosków i Uchwał

6. Sprawdzenie listy obecności

7. Przyjęcie porządku obrad

8. Sprawozdanie z działalności Rady Forum

9. Dyskusja

10. Rozpatrzenie proponowanych Wniosków i Uchwał

Jedną z propozycji jest zmiana Statutu OFPOP dotycząca przedłużenia kadencji Rady Forum na 2 albo 3 lata

11. Odwołanie Przewodniczącego i Członków Rady

12. Wybór Przewodniczącego Rady OFPOP

13. Wybór Członków Rady OFPOP

14. Zakończenie Obrad

KOMUNIKAT NR 2/2010

maj 28th, 2010

Sprawozdanie z posiedzenia Rady

Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

 

Dnia 11 maja 2010 roku odbyło się w Warszawie kolejne posiedzenie Rady OFPOP.

  1. Dokonaliśmy analizy otrzymanych od hospicjów należących do FORUM danych dotyczących zakontraktowanych z oddziałami NFZ za 2009 i 2010 stawek tzw. osobodni. Okazało się niestety, że kilka hospicjów nie przysłało swoich danych, a od kilku otrzymaliśmy dane niepełne. Nie chcę wymieniać kto, bo wstyd to wielki. Proszę o sprawdzenie poczty otrzymanej i wysłanej.  Okazało się (z danych, które otrzymaliśmy), że średnia stawka osobodnia zakontraktowana z NFZ za 2009 rok wyniosła nieco poniżej 75 zł. Natomiast rzeczywisty koszt (po uśrednieniu) opieki w 2009 roku wyniósł nieco poniżej 125 zł.
  2. Przychyliliśmy się do prośby Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci, by zachęcić Was (kto już wysłał to dziękuję) do wypełnienia dokumentu, który wymaga wglądu do statystyk za 2009 rok. Dokument ten będzie do dyspozycji wszystkich hospicjów należących do Forum. Będzie miał charakter analizy statystycznej, a nie pracy naukowej. We wstępie mają byś wymienione hospicja, które przesłały informacje oraz podziękowanie dla nich. Uważamy, że przyda się on w wielu rozmowach z NFZ czy MZ. Stanowi też punkt odniesienia do poprzednich raportów.
  3. Rada Forum zapoznała się z ramowym programem konferencji, która w ramach Forum zorganizuje Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza w Gdańsku. Termin 15-16 października 2010. Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest pan dr n. med. Zbigniew Bohdan. Kontakt do pana doktora znajduje się na stronie naszego Forum. Szczegółowy program wkrótce otrzymacie.
  4. W ramach naszej konferencji w Gdańsku odbędzie się III Walne Zebranie Członków OFPOP. Termin zebrania 15.10. 2010 po ostatniej sesji.
  5. Zapraszamy do Forum kolejne hospicja, które opiekują się dziećmi wymagającymi opieki paliatywnej, a które jeszcze nie należą do Forum.
  6. Przypominamy o przekazywaniu informacji dotyczących atrakcyjnych ofert poszczególnych hospicjów, z których mogą skorzystać inne hospicja. Umieścimy je na stronie Forum.
  7. Na stronie Forum pojawią się informacje dotyczące kursów, szkoleń, konferencji organizowanych przez hospicja należące do Forum. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią i skorzystania.

                                                                                      Z pozdrowieniami

                                                                                 W imieniu Rady OFPOP

                                                                    O. dr Filip Buczyński - przewodniczący