Uwagi Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej do projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej”

Lublin 07.08.2009 r.

Minister Zdrowia

Pani Ewa Kopacz


W związku z opublikowaniem projektu „Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej” przekazujemy uwagi Ogólnopolskiego Forum Pediatrycznej Opieki Paliatywnej.

Projekt rozporządzenia nie uwzględnia specyfiki prowadzenia opieki paliatywnej nad dziećmi w Polsce. Opieka ta prowadzona jest przez hospicja domowe, funkcjonujące jako zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z zasadami i ideą opieki paliatywnej nad dziećmi chorzy objęci opieką przebywają w domach, wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane są tylko w miejscu ich pobytu. W siedzibach hospicjów domowych - zakładach opieki zdrowotnej nie są wykonywane żadne usługi medyczne; znajdują się tam pomieszczenia biurowe i magazynowe. Obowiązujące obecnie zapisy rozporządzenia i zapisy przedstawionego do konsultacji rozporządzenia wymuszają na zakładach opieki zdrowotnej świadczących usługi medyczne tylko w warunkach domowych dostosowanie pomieszczeń do wymogów rozporządzenia, pomimo faktu, że w praktyce w pomieszczeniach tych nie są udzielane świadczenia medyczne.

Z uwagi na przytoczone fakty prosimy o wprowadzenie do rozporządzenia zapisu uwzględniającego realia prowadzenia opieki w formie domowej w brzmieniu: „Przepisy rozporządzenie nie dotyczą zakładów opiekizdrowotnej, udzielających świadczeń wyłącznie w warunkach domowych”

O. dr Filip Leszek Buczyński

Przewodniczący Rady OFPOP